ÉRETTSÉGI ÖSSZEFOGLALÓ (2006)

 Összefoglaló a 2005-2006. tanév érettségi eredményeiről

 

É r e t t s é g i   ö s s z e f o g l a l ó

2006. június 19-23. között három bizottság előtt szóbeliztek középfokon a batthyánys maturálók. Ezzel zárult az érettségijük, ekkor kapták meg az emelt szintű vizsgák eredményeit is tartalmazó érettségi bizonyítványaikat.

O s z t á l y o n k é n t:

az A osztály eredményei
a B osztály eredményei
a C osztály eredményei

 

V i z s g á k   s z á m a

Emelt szintű vizsgák:
Az összesen 387 vizsga közül 94 vizsga volt emelt szintű (24 %), 293 pedig középszintű (76 %)
A vizsgák száma:

A vizsgák száma

Emelt szintű vizsgát tettek

♦ magyar nyelv és irodalomból, történelemből 19-19 tanuló,
♦ matematikából 23,
♦ közgazdaságtanból 8,
♦ kémiából 7,
♦ biológiából 4,
♦ angol nyelvből, francia nyelvből, fizikából és informatikából 3-3 tanuló,
♦ német és bolgár nyelvből 1-1 tanuló.

E r e d m é n y e k   ö s s z e s í t é s e

Minden megszerzett jegy átlaga 4,46-es átlagot ad.
Középszinten ugyanez az átlag: 4,56, emelt szinten pedig 4,28.

Átlagok:

Átlagok

Összesítés:

Összesítés